A Gasztrostúdiót kezdõlapomnak! | Felveszem kedvencnek!

 
 
 
Hirdetés

Adatvédelem

XII. Adatvédelmi tájékoztató
12.1    A Szolgáltató tiszteletben tartja a felhasználók személyhez fűződő jogait és biztosítja a felhasználók magánszférájának védelmét. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy weboldalán és a facebook alkalmazásaiban folytatott adatkezelési tevékenységeivel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak.
12.2 A Szolgáltató a gasztrostudio.hu és facebook.com/Gasztrostudio cím alatt található alkalmazások szolgáltatásainak adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők ezen a címen. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról jelen oldalon tájékoztatja olvasóit.
Felmerülő kérdéseit szívesen megválaszoljuk, ha azt eljuttatja az info@gasztrostudio.hu e-mail címre.
12.3
1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

Kifejezések értelmezése:

12.4.1 személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthet azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényez alapján azonosítani lehet;

12.4.2 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelel

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes kör vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

12.4.3 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

12.4.4 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

12.4.5 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

12.4.6 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

12.4.7 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

12.4.8adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

12.4.9 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történ lehetetlenné tétele;

12.4.10 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

12.4.11 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

12.4.12 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történ megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

12.4.13 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

12.4.14 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

12.4.15 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


12.5 A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
12.5.1 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
12.5.2 A Szolgáltató a következő adatokat kéri el és kezeli a facebook alkalmazásán vagy weboldalán keresztül a felhasználóitól: teljes név, e-mail címe, ip cím, neme, születési dátuma, települése, facebook profilképe, facebook azonosítója. Adatok gépi úton kerülnek feldolgozásra.
12.5.3 Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált felhasználók részére a szolgáltató személyre szabottan biztosíthassa a Szolgáltatását és a részükre későbbiekben a szolgáltatásával kapcsolatos hírleveleket is küldhessen.
12.5.4 A Felhasználók adatai közül a Szolgáltató a Felhasználók által a weboldalon, facebook oldalon vagy facebook alkalmazásban publikált tartalmaik mellett nyilvánosságra hozhatja a teljes nevet és a facebook profil képet.
12.5.5 A Szolgáltató a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) nem gyűjt. Ilyen fizikai eléréshez szükséges adatot kizárólag a jelen felhasználási feltételekben foglalt esetekben és a Felhasználó előzetes és önkéntes kifejezett hozzájárulásával kérünk el, amely hozzájárulása megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat ideiglenes kezeléséhez.
12.5.6 A Szolgáltató, mint adatkezelő weboldalán, facebook alkalmazásain elhelyezett űrlapok útján és regisztrációkkor bekért és kezelt adatok adatkezelései a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapulnak jelen felhasználási és adatvédelmi tájékoztató ismeretében.
12.5.7 A Felhasználók személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel, azt harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken és a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk.
12.5.8 A Felhasználótól a fizikai eléréséhez szükséges adatot (pl. postázási cím) csak a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.
12.5.9 Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
12.5.10 Az adatkezelés időtartama a legutolsó aktivitástól számított 1 év, vagy a feliratkozott olvasó kérésére bármikor törölhető.
12.5.11 A Felhasználó kérheti adatai törlését, amelyet elérhetőségeink bármelyikén igényelhet.
12.5.12 A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
12.5.13 A Szolgáltató az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
12.6 A weboldal, facebook oldal és alkalmazás látogatóinak statisztikai adatai

12.6.1 Az adatkezelés célja: a weboldal, facebook oldal és alkalmazás látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztikai célokból rögzít a látogatói adatokat, mint például az oldalon böngészők IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az adatokat kizárólak összesítve és feldogozott formában kezeljük a felhasználókhoz nem kapcsolható módon!
12.6.2 Amennyiben a weboldal vagy facebook oldal látogatója nem szeretné, hogy ilyen jellegű adatait kezeljük, akkor ne látogassa oldalainkat és ne vegye igénybe szolgáltatásainkat.
12.6.3 A gasztrostudio.hu és a facebook.com/Gasztrostudio használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek statisztikai programok által. A naplókat a Szolgáltató csak összesítve és statisztikai célokra használja fel, és csak a Szolgáltató érheti el ezeket az adatokat.
12.6.4 Weboldalunkon és facebook oldalunk és alkalmazásaink használatakor nem csak a Szolgáltatóhoz kerülhetnek át a statisztika jellegű böngészéssel kapcsolatos adatai és szokásai. Oldalainkon külső cégek (Google Analytics, Facebook, Etarget, Google AdWords) kódjai is megtalálhatók, amelyek szintén gyűjthetnek statisztikai jellegű adatokat az oldalt meglátogatókról.
Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) tartalmat biztosíthassanak. Ezek az Ön gépére az oldal megjelenítésekor lementett cookiekkal történik. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről, hogy a cégek ne használhassák fel az információkat, kérjük, kattintson az alábbi linkekre.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők alábbi címeken tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
GoogleAnalytics és AdWords: https://www.google.com/policies/privacy/ads/
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Etarget: https://www.etarget.hu/privacy.php

12.6.5 Cookiek
A weboldalunk nem kezel cookiekat, de a 12.6.4 pontban leírt külső szolgáltatók használhatnak, amelyekért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
A Cookie egy kis adatcsomag, amely elhelyezésre kerül a weboldalt meglátogató számítógépén előre meghatározott ideig és a későbbi látogatásai során ezzel azonosítja őt.
A cookeik nem tartalmaznak személyes adatokat, azok kizárólag a számítógép azonosítására alkalmasak. A felhasználó saját webböngészőjében letilthatja vagy törölheti a cookiekat.


12.6.6 A szolgáltatásaink része nyilvános kommunikációs felületek is, mint például a facebook oldalunk vagy a weboldalunk tartalmainál elhelyezett hozzászólási lehetőségek.
Minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe ezeket a felületeket. A felhasználók által közzétett hozzászólások, képek és egyéb tartalmak szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani és ezekért a felhasználásokért a Felhasználó nem kérhet sem anyagi sem más vagyoni vagy nem vagyoni díjat.
A hozzászólások, képek és egyéb a nyilvános kommunikációs felületeken elhelyezett felhasználói tartalmak harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.
12.6.7 Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a Szolgáltató nem kezel, mivel erre a facebook által biztosított megoldásokat használja.
12.6.8 A Szolgáltató nyilvános kommunikációs felületein és minden Szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, ajánlanak, vagy azokra utalnak.
12.6.9 A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. A Szolgáltató adatkezelő nyilvántartási azonosítószáma NAIH-69031, NAIH-69030.


XIII: A Szerződés megszűnése

13.1 A Felhasználó a a facebook alkalmazáson keresztül profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a Felhasználó megadott e-mail címére a törlést megerősítő linket tartalmazó e-mail érkezik. A törlést biztosító link az elküldésétől számított 48 órán belüli használható fel a regisztráció törlésére, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik a Felhasználó és Szolgáltató között.
A linkre kattintás hiányában, illetve 48 óra elteltét követően a regisztráció fennmarad. A regisztráció törlése a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben is kezdeményezhető.

13.2 Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a Felhasználót, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik a felek között.

13.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés a törölt tartalmi elemre vonatkozóan vagy a teljes Szolgáltatásra vonatkozóan automatikusan megszűnik.

13.4 A Szerződés megszűnése a Felhasználó és a Szolgáltató között nem érinti a Szerződés ideje alatt a Felhasználó által a Szolgáltatás keretében Feltöltött tartalmakra és ezekkel kapcsolatban a Szolgáltató részére átruházott jogokra. A Szolgáltató a Felhasználóval megszűnt Szerződés után is kezelheti a Felhasználó által Feltöltött tartalmat.


XIV. Egyéb záró rendelkezések
14.1  A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a jelen felhasználási és adatvédelmi feltételeket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni.
14.2    A jelen feltételek elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a Szolgáltató elektronikusan iktatja oly módon, hogy ezen az oldalon (https://www.gasztrostudio.hu/impresszum/joginyilatkozat.php) folyamatosan elérhető az aktuális változat.
A Szolgáltató által küldött e-mailek minden esetben megérkezettnek és átvettnek minősülnek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó azok tartalmát megismerte-e.
14.3 A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy azt írásban bármikor hajlandó megerősíteni.
14.4 A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.Add a Startlaphoz


Hirdetések 
 
Honlapkészítés


Copyright Varga Media és Marketing Iroda 2003-2012