A Gasztrostúdiót kezdõlapomnak! | Felveszem kedvencnek!

 
 
 
Hirdetés


Felhasználási feltételek


Jelen felhasználási feltételek a Varga Média és Marketing Iroda (székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban mint „Szolgáltató”) által üzemeltetett Gasztrostúdió.hu weboldal, a facebook.com/Gasztrostudio facebook oldal és a facebookon keresztül valamint a weboldalba beépített alkalmazások információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (továbbiakban Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza és a Varga Média és Marketing Iroda, valamint a Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő Szerződés. A Gasztrostúdió.hu weboldal látogatásával, a facebook.com/Gasztrostudio facebook oldal látogatásával, a facebook alkalmazások használatával, valamint a regisztrációval egy időben a felhasználó elfogadja az alább leírt feltételeket.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely részének használatát megkezdi, azzal egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit is. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.

A Szolgáltatások használata kizárólag a Felhasználók önkéntes magatartása alapján vehető igénybe. A Felhasználó elismeri, hogy nem a szolgáltató megbízásából vagy utasításai alapján cselekszik.

I.    Általános felhasználási feltételek
1.1    A Gasztrostudio.hu weboldalon vagy facebook oldalon történő regisztráláskor a felhasználónak kötelessége minimum egy valós e-mail címét, valamint valós nevét megadnia.
A felhasználó e-mail címét a Szolgáltató nem jelenítheti meg, azt titkosan kezeli és a jogszabályban meghatározott esetek és a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltak kivételével harmadik félnek nem adhatja át a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül.
A felhasználó felelős a felhasználó neve alatt végrehajtott minden műveletért.
A Szolgáltató nem menti le a Felhasználó bejelentkezéshez szükséges jelszavát, mivel a Szolgáltatásait kizárólag Facebook fiókon keresztül lehet igénybe venni.
A Felhasználó felelős facebook fiókja biztonságáért és jelszava védelméért!

1.2    A felhasználónak a weboldal és a szolgáltatások használata során vagy azokkal összefüggésében tilos:
a. Szolgáltató vagy mások jogait bármilyen módon megsérteni;
b. a Szolgáltatónak vagy másnak kárt okozni;
c. bármely módon jogellenes (de különös tekintettel a fenyegetőző, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy más módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá az úgynevezett “spam” -et küldeni;
d. bármely módon jogellenes (de különösen ügyelve szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni a weboldalra, facebook oldalra és alklamazásokba;
e. a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen, de különös tekintettel a pénzgyűjtésre és az áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó tartalmat a weboldalon és facebook oldalon elhelyezni;
f. más felhasználók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;
g. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

1.3    A Felhasználó vállalja, hogy köteles Szolgáltatónak illetve harmadik személyek részére közvetlen megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri (ide értve az ésszerű ügyvédi díjakat is), amely a Felhasználónak a weboldallal és facebook oldallal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a weboldalon vagy facebook oldalon bármilyen módon elhelyezett tartalomból (Feltöltött vagy Megosztott), a weboldal vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a Szolgáltató illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.
1.4 A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

1.5   A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a weboldalához és facebook oldalához, valamint szolgáltatásához való hozzáférést, illetve a weboldal teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:
a. sérti a jelen felhasználási feltételek bármelyik rendelkezését; vagy egyébként
b. sérti a Szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy
c. egyéb módon jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütközik

II. Felhasználási engedély
2.1    A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a felhasználó és a Szolgáltató ill. annak mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője között.
2.2. A szerzői jogi védelemben részesülő és a Felhasználó által Feltöltött mű (különösen, de nem kizárólagosan írásmű, fénykép vagy más médiatartalom) tekintetében, amely szerint ezen tartalmak Feltöltésével a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató részére időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt ad. A felhasználó a műve felhasználásával kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.
2.3. A Szolgáltató felhasználási jogosultsága különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a Felhasználó által Feltöltött tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására.
2.4. Jelen megállapodás értelmében a Szolgáltató ill. annak mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője a harmadik fél által elkövetett jogsértések esetén saját nevében jár el a jogsértővel szemben. A jelen felhasználási engedély birtokában a Szolgáltató ill. a weboldal mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője harmadik személyek részére további felhasználást engedélyezhet a Felhasználó által feltöltött művekre.
2.5    A Szolgáltató részére átruházott felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átruházott felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által archivált tartalmakra is.
2.6    A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy az Szjt. 45§ (3) bekezdése alapján jelen felhasználási szerződés írásba foglaltnak minősül és a szerződés nyelve a Magyar.

III. Felelősség kizárása
3.1    A Gasztrostudio.hu weboldalon, és a facebook.com/Gasztrostudio oldalon megjelenő, a felhasználók által Feltöltött tartalmakért és Megosztott tartalmakért (beleértve a feltöltött recepteket, fotókat, leírásokat, kommenteket, posztokat, megjegyzéseket) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2    A Feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltató jogosult azokat (vagy azok részeit) belátása szerint moderálni, illetve átszerkeszteni. A Felhasználók által Megosztott tartalmakat a Szolgáltató moderálhatja, de felelősséget ezekért a tartalmakért sem vállal.

IV. Hirdetések, hivatkozások
4.1  
 A Szolgáltató harmadik felek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklámokat és ezek népszerűsítését célzó úgynevezett bannereket futtathat a weboldala, facebook alkalmazásai felületein. Az (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.
4.2    A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok, bannerek tartalmáért. A hirdető fél közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény-, és jogszerűségéért. A Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a weboldalán elhelyezett harmadik felek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az üzemeltető vagy a Szolgáltató véleményét.
4.3 A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
4.4    A weboldal, facebook oldal és alkalmazások harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért. A Szolgáltató nem ajánlja ezeket a weboldalakat. A felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatása önkéntes és kizárólag a Felhasználó saját felelősségére történhet.


V. Üzenetek, kommentek, posztok
5.1   A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a látogatók és Felhasználók által a weboldalon vagy facebook oldalon elhelyezett üzenetekért, képekért, videókért és minden egyéb médiatartalomért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely tartalom, kép, hozzászólás vagy egyéb közzétett médiatartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli.
5.2 A Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül hozzá kapcsolódó egyes eseményekről rendszerüzenetek formájában értesítést kaphat. A Szolgáltatással kapcsolatos, reklámot nem tartalmazó rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges. A rendszerüzenetek küldése csak a Felhasználó teljes és végleges törlésével szűnik meg. A felhasználó térlése a XIII. pontban leírt módokon lehetséges.


VI. Biztonság és üzemeltetés
6.1    A weboldal és facebook oldal tartalmai kizárólag tájékoztató jellegűek, az oldalakon hozzáférhető tartalmak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldalakon elhelyezett tartalmak felhasználása kizárólag a Felhasználó felelősségére és kockázatára történik.
6.2    A weboldalra és a facebook oldalra és a facebookon keresztül elérhető alkalmazásba történő belépés, illetve ezek használatának bárminemű kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos szavatosságát, és felelősségét - így különösen az alábbiak vonatkozásában.
A felhasználó tudomásul veszi különösen, hogy:
- a weboldal a “Világháló” (www: world wide web) nyílt, bárki által hozzáférhető hálózatán működik, mely hálózat nem minősül biztonságosnak,
- a facebook.com oldalon keresztüli csatlakozáskor a facebook biztonságos működéséért a Szolgáltató nem felel,
- bármely felhasználói üzenet és tartalom, melyet a felhasználó küld a weboldalra, vagy amely a weboldalról származik az harmadik jogosulatlan személy által is “megszerezhető”, olvasható üzenet,
- a weboldal és annak tartalmai a “mindig az épp aktuális megtekintett állapotban” áll a felhasználó rendelkezésére.
6.3     A Szolgáltató nem garantálja hogy a weboldalra, facebook oldalára vagy facebook alkalmazásaira történő belépés, letöltése, vagy azok használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes. Úgyszintén nem garantálja, hogy bármely a weboldalon, facebook oldalon vagy facebook alkalmazásokban megjelenő, vagy ezeken keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, “worm”-, “trojan horse”-, “time bomb”-, “cancelbot”-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz. A Felhasználó felelőssége, hogy készülékét védje a káros tartalmaktól és illetételen programoktól!

VII. Tartalmak
7.1     A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldala, facebook oldala és facebook alkalmazásai bármely részének bármikori előzetes tájékoztatás nélküli egyoldalú módosítására. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
7.2    A Szolgáltató a jelenleg hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a weboldalán, facebook oldalán vagy facebook alkalmazásán megjelenő, vagy azokon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.
7.3     A felhasználó a weboldal, facebook oldal vagy facebook alkalmazás használatából és ezeken keresztül elérhető tartalom használatából eredő bármilyen kárát saját maga viseli. Ide értve minden vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget és minden egyéb következményt.
7.4     A felhasználó kijelenti és garantálja, hogy betöltötte 18. életévét, vagy ennek hiányában azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a weboldal, facebook oldal és facebook alkalmazás használatát.


VIII. Szolgáltatásaink igénybevételének feltételei
8.1    Hírlevél szolgáltatás
8.1.1    Szolgáltató a felhasználó kérésére hírlevelet küldhet a felhasználó regisztrációkor megadott e-mailcímére, továbbá időszakos akcióiról e-mailben tájékoztatást nyújt részére.
8.1.2    A Hírlevél szolgáltatásunkat igénybe vevő felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére a Szolgáltató hírlevelet küldhessen és közvetlen üzletszerzési céllal (továbbiakban: eDM vagy elektronikus hirdetés) megkeresse, továbbá hogy Szolgáltató a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címét a Hírlevél szolgáltatás nyújtása céljából kezelje. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételét és felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását felhasználó bármikor ”leiratkozás útján” jogosult visszavonni. Ezt a leiratkozást a felhasználó megteheti a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva, e-mailt írva vagy postai úton.
8.1.3 Regisztrációnak minősül a facebookon az alkalmazások telepítése, a weboldalon történő feliratkozás is.
8.1.4 Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását a profiljában, az eDM végén található leiratkozó linkre kattintással, és a Szolgáltatónak írt elektronikus vagy postai levél útján is. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét a Felhasználótól, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő életben tartása.

8.2    Játékok
8.2.1    Szolgáltató időközönként promóciós játékokat szervez weboldalán és/vagy facebook oldalán, facebook alkalmazásaiban. Ezen promóciós játékok során a Szolgáltató vagy Szolgáltató ügyfelei által felajánlott jutalmakért - termékekért és szolgáltatásokért – lehet játszani. A játékban részt vevő látogató, ill. felhasználó (a továbbiakban: „Játékos”) a Szolgáltató által nyújtott játékon történő részvétellel a jelen felhasználási feltételeket és a játékhoz kapcsolódó játékszabályokat, mint a játékban való részvétel feltételeit kifejezetten elfogadja.
Minden játék részvételi feltételét a játékra történő jelentkezés előtt figyelmesen olvassa el!

8.3 Pontgyűjtő játék
8.3.1 A facebook alkalmazást telepítő Felhasználók pontokat gyűjthetnek aktivitásaikkal. Ilyen aktivitások lehetnek az alkalmazásba történő bejelentkezés, ismerősök meghívása, weboldal meglátogatása, videók megtekintése, linkekre kattintás, egyéb aktivitások. Ezeket az aktivitásokat a Szolgáltató nem naplózza és nem köti össze a felhasználóval. Az adott pont begyűjtésének feltétele teljesülésekor a pont jóváíródik a felhasználó facebook alkalmazásában.
8.3.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza mely aktivitásért mennyi pontot ad a felhasználóknak, ezeknek a pontoknak az értékét és mennyiségét. A Szolgáltató fenntartja a pontok törlésének jogát is. Az összegyűjtött pontokkal a felhasználók játékokban vehetnek részt vagy kedvezményeket vehetnek igénybe.
8.3.3 A Szolgáltató a pontok beváltása után nem felel a partnerei viselkedéseiért, hogy ők a Felhasználó által beváltott pontokért milyen kedvezményt ad nekik és ezt betartje-e maradéktalanul.

8.4 Legolvasottabb recept
8.4.1 A Szolgáltató méri az egyes receptek olvasottságát oly módon, hogy minden egyedi meglátogatáskor plusz egy olvasást naplóz el a recepthez. Ezeket a tartalom olvasási aktivitásokat a szolgáltató nem köti felhasználóhoz, nem gyűjt személyes adatokat a felhasználókról és weboldal látogatókról és nem kezel cookiet sem hozzá.
8.4.2 A Szolgáltató ilyen módon méri a napi, heti, havi, évi legolvasottabb recepteket.
Ezeket az olvasottságokat a Szolgáltató az egy felhasználó által feltöltött összes recept alapján is összevonhatja, hogy megtudja melyik felhasználó által feltöltött tartalom a legnépszerűbb.

8.5 Recept feltöltés, Könyvjelző, Kedvenc receptjeim, Szakácskönyvem szolgáltatások

8.5.1 A Szolgáltatások célja és lényege: felület és tárhely biztosítása a Felhasználók számára az általuk kiválasztott tartalmak saját részre történő elmentésére és rendszerezésére, valamint a nyilvánosságra hozatalára.

8.5.2 A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

8.5.3 A Szolgáltatást csak regisztráció után tudja igénybe venni a Felhasználó.

A Szolgáltatásra regisztrálni kizárólag létező Facebook profillal lehet a facebook alkalmazáson keresztül.

8.5.4 Az alkalmazás telepítésével a regisztráció létre jön, és ezt követően a Felhasználó szabadon módosíthatja profilját, amely a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál. Ezek közül nyilvánosan, bárki számára láthatóan megjelenítésre kerülhetnek a Weboldalon és alkalmazásokban a felhasználó neve és profilképe.

8.5.5 A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy valós adatokkal regisztrál. Az adatbeviteli hibák javítására a regisztráció létrehozása előtt a Facebook profiljában van lehetőség. A regisztráció után bármely korábban megadott adat szabadon módosítható.

8.5.6 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó nem valós adataival vagy a Szolgáltatásból végleges kizárást, regisztráció-törlést követően regisztrál, a Felhasználó alkalmazáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.

8.5.7 Felhasználó elfogadja hogy a Szerződés megszegése esetén regisztrációja előzetes értesítés nélkül is törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szerződésbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználót és annak Feltöltött vagy Megosztott tartalmait.

8.5.8 A Szolgáltató a Felhasználó törlése esetén sem törli a Felhasználó által feltöltött és felhasználási jogokkal átruházott recepteket weboldaláról. Lásd: II. Felhasználási engedély pontot

IX. Szerzői jogok
9.1 Szolgáltató a weboldala létrehozásával és facebook alkalmazásai működtetésével a felhasználói közreműködésével, saját felelősségére és erőforrásai használatával állítja elő saját adatbázisát és ezen adatbázis, mint gyűjteményes mű tekintetében a weboldal Szolgáltatójának szellemi tulajdona a gasztrostudio.hu oldalon található tartalom.
9.2 Az weboldal és facebook alkalmazás tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A weboldalon, a facebook oldalon, és facebook alkalmazásban található bármely tartalom, így különösen információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, kép, video- és zenei anyag, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai megjelenítés, struktúra, tördelése, valamint a honlap meghatározó jellemvonásai, színvilága a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett.
9.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot minden, a weboldal és facebook alkalmazás bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolására és terjesztésével kapcsolatosan. A gasztrostudio.hu domainnév, valamint a “Gasztrostúdió.hu” elnevezés és megjelölés, valamint a Gasztrostúdió.hu logo jogi védelmet élvez, felhasználása - a gasztrostudio.hu weboldalra hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
9.4 A felhasználó nem módosíthatja a weboldal, facebook oldal vagy alkalmazás megjelenését, annak működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a weboldal, a szerverek, a weboldalhoz vagy alkalmazásokhoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a weboldalhoz és alkalmazásokhoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó próbálkozások, kísérletek szolgáltatásból való kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.
9.5    A felhasználó a weboldal és facebook oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére ideiglenesen mentheti vagy kinyomtathatja, de ekkor sem jogosult az így többszörözött tartalom további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, átdolgozására.
9.6    A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül, tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és annak bármely célból történő újrahasznosítása.
9.7   A weboldalról átvett tartalmak jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
9.8    A Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül a weboldal tartalmi elemei nem tárolhatók el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a weboldal tartalmától eltérő célra.

X. Felhasználói tartalmak
10.1 A felhasználói tartalmakat két fajtáját különböztetjük meg:
10.1.1 A Felhasználó által regisztráció után a weboldalra feltöltött saját receptek és ezekhez kapcsolódó képek, amelyeket a nyilvánosság felé bárki által hozzáférhetővé tesznek és ezen tartalmak felhasználási jogait a Felhasználó a Szolgáltató részére átruházza idő és területi korlátozások nélkül a II. Felhasználási engedély pont szerint.
Továbbiakban Feltöltött tartalom.
10.1.1.1    A Feltöltött tartalmakat publikáló felhasználó a weboldalon hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső művek szerzője, aki a tartalom feltöltésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalom Szolgáltatásba történő feltöltésével a Felhasználó ingyenes, az átdolgozást is magában foglaló, kizárólagos, területi és idő korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak és érdekkörébe tartozó egyéb weboldalakra arra, hogy a Felhasználói Tartalmat (vagy annak részeit, kivonatait, stb.) nyilvánossághoz közvetítse a Szolgáltató és/vagy a Szolgáltató üzemeltetésében lévő bármely weboldalon vagy kiadásában elérhető alkalmazásban történő megjelenítés útján, azzal, hogy a Weboldaltól különböző felületen való felhasználás – lehetőség szerint – a Weboldal, mint forrás megjelölésével történik. A felhasználó a Feltöltött tartalmakkal kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen szerződés elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

10.1.2
A Felhasználó által a regisztráció után saját felhasználásra gyűjtött, de belátása szerint akár a nyilvánosság felé bárki által elérhető formában is közzétett tartalmak megosztására is lehetősége van. Továbbiakban Megosztott tartalom.

10.1.2.1 A Megosztott tartalmakat publikáló felhasználó a weboldalon hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső művek szerzője, aki a tartalom Megosztásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Felhasználói Megosztott tartalom Szolgáltatásba történő feltöltésével a Felhasználó ingyenes, kizárólagos, területi és idő korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak és érdekkörébe tartozó egyéb weboldalakra arra, hogy a Megosztott tartalmat nyilvánossághoz közvetítse a Szolgáltató és/vagy a Szolgáltató üzemeltetésében lévő bármely weboldalon vagy kiadásában elérhető alkalmazásban történő megjelenítés útján, azzal, hogy a Weboldaltól különböző felületen való felhasználás – lehetőség szerint – a Weboldal, mint forrás megjelölésével történik. A felhasználó a Megosztott tartalmakkal kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen szerződés elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

10.3 A szolgáltatás keretében a weboldalra feltöltött tartalmak jogsértőivel szemben a Szolgáltató felléphet.

10.4 A Felhasználó által Feltöltött tartalmakra vonatkozó átengedett felhasználási jog a Szolgáltatótól különböző harmadik személynek történő továbbértékesítési jogát is magában foglalja. A Szerződés megszűnése, a Felhasználó törlése vagy a Felhasználói Feltöltött tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.

10.5 A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szerződés keretei között véleményeket, hozzászólásokat, fényképeket, ábrákat, képeket, grafikai és audiovizuális ábrázolásokat vagy alkotásokat, stb. (a továbbiakban együttesen: Megosztott tartalmak) menthetnek el és gyűjthetnek saját profiljukhoz kapcsolódva és ezeket nyilvánosság részére is elérhetővé tehetik. A Felhasználók által Megosztott és nyilvánosságra hozott tartalmak a Weboldalon megjelenhetnek a Felhasználó nevének és profilképének feltüntetésével, és ezen Megosztott tartalmak nyilvánosak, azokat bárki olvashatja.
10.6 A Felhasználó köteles tartózkodni a Szolgáltatás bármely funkciójának jogsértő módon vagy célra történő használatától.
10.7 A Szolgáltató a Felhasználói Megosztott tartalmakat kizárólag a Felhasználó törléséig tárolja, ezért amennyiben a Felhasználónak a törlését követően is szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról.

10.8 A Felhasználói Megosztott tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat jelen Szerződés részét képező Tartalmi szabályzat a Felhasználók által Megosztott tartalmakra című 1. számú melléklet részletezi, kérjük, figyelmesen olvassa el!

10.9 A Felhasználó teljes felelősségével kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Weboldalon Megosztott tartalom és Feltöltött tartalom nem ütközik sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, és nem sérti harmadik személy jogait, különösen ideértve a szerzői jogokat. A Szolgáltató ezen követelményeket sértő, valamint üzleti érdekeit sértő vagy veszélyeztető Megosztott tartalmakat és Feltöltött tartalmakat eltávolíthatja.


10.10 A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen, illetve akkor ellenőrzi a Felhasználói Megosztott tartalmakat és Feltöltött tartalmakat, ha annak tartalmára külön felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációjának törléséről.

10.11 A Felhasználó korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa Megosztott tartalom és Feltöltött tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik a tartalom – Szolgáltatás keretében történő – tárolására és nyilvánosság felé történő közzétételére, és a jelen Szerződés alapján a Szolgáltatónak engedélyezett felhasználási jogok átengedésére.

10.12 Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.

10.13. Amennyiben a Felhasználó más weblapról Megosztani kívánt tartalom nem jelenik meg a Felhasználó gyűjteményében, ennek vagy technikai oka lehet, vagy a további felhasználást az adott tartalmat nyilvánosságra hozó weblap üzemeltetője nem engedélyezi. A Szolgáltató ilyen esetben nem tudja biztosítani a Szolgáltatást az adott tartalom vonatkozásában.

XI. Értesítési és eltávolítási eljárás

11.1 A 2001. évi CVIII. Elker. törvény 13. §-ában foglaltak értelmében a Szolgáltatás bármely Látogatója és Felhasználója, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: Jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a 9-11. §-okban meghatározott szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására (értesítés).

11.2 Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;

b) a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;

c) a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

11.3 A hiányos vagy valótlan adatokkal érkező értesítést a Szolgáltató figyelmen kívül hagyja, és a hiba észlelését követően, külön figyelmeztetés nélkül haladéktalanul törli azt.

11.4 Az értesítés tényéről a Szolgáltató tájékoztatja a jogsértő tartalmat elhelyező Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó a kifogásolt tartalmat nem távolítja el, a Szolgáltató a jelzéstől számított 12 órán belül zárolja azt, és a zárolásról mind a Jogosultat, mind az érintett Felhasználót értesíti.
11.5 Az érintett Felhasználó az eltávolításról szóló értesítés elküldésétől számított 8 napon belül kifogással élhet a 2001. évi CVIII. Elker. törvény 13. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, mely esetben a Szolgáltató haladéktalanul köteles a Felhasználói Tartalmat ismét elérhetővé tenni, és erről a kifogás megküldésével a Jogosultat tájékoztatja, kivéve, ha az eltávolítást bíróság vagy hatóság rendelte el.

11.6 Ezt követően a Jogosult jogainak érvényesítése érdekében a 2001. évi CVIII. Elker. törvény rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat, a Szolgáltató pedig a jogszabályban leírtak, illetve a bírósági határozat tartalma szerint jár el. A Jogosult köteles a bírósági eljárásban hozott jogerős érdemi határozatokról - ideértve az ideiglenes intézkedés elrendelését vagy a kérelem elutasítását is - a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

11.7 A 11.5 pontban részletezett kifogás hiányában a zárolt Felhasználói Tartalom 15 nap elteltével végleges eltávolításra kerül.

XII. Adatvédelmi tájékoztató
12.1    A Szolgáltató tiszteletben tartja a felhasználók személyhez fűződő jogait és biztosítja a felhasználók magánszférájának védelmét. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy weboldalán és a facebook alkalmazásaiban folytatott adatkezelési tevékenységeivel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak.
12.2 A Szolgáltató a gasztrostudio.hu és facebook.com/Gasztrostudio cím alatt található alkalmazások szolgáltatásainak adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők ezen a címen. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról jelen oldalon tájékoztatja olvasóit.
Felmerülő kérdéseit szívesen megválaszoljuk, ha azt eljuttatja az info@gasztrostudio.hu e-mail címre.
12.3
1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

Kifejezések értelmezése:

12.4.1 személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthet azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényez alapján azonosítani lehet;

12.4.2 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelel

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes kör vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

12.4.3 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

12.4.4 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

12.4.5 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

12.4.6 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

12.4.7 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

12.4.8adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

12.4.9 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történ lehetetlenné tétele;

12.4.10 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

12.4.11 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

12.4.12 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történ megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

12.4.13 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

12.4.14 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

12.4.15 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


12.5 A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
12.5.1 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
12.5.2 A Szolgáltató a következő adatokat kéri el és kezeli a facebook alkalmazásán vagy weboldalán keresztül a felhasználóitól: teljes név, e-mail címe, ip cím, neme, születési dátuma, települése, facebook profilképe, facebook azonosítója. Adatok gépi úton kerülnek feldolgozásra.
12.5.3 Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált felhasználók részére a szolgáltató személyre szabottan biztosíthassa a Szolgáltatását és a részükre későbbiekben a szolgáltatásával kapcsolatos hírleveleket is küldhessen.
12.5.4 A Felhasználók adatai közül a Szolgáltató a Felhasználók által a weboldalon, facebook oldalon vagy facebook alkalmazásban publikált tartalmaik mellett nyilvánosságra hozhatja a teljes nevet és a facebook profil képet.
12.5.5 A Szolgáltató a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) nem gyűjt. Ilyen fizikai eléréshez szükséges adatot kizárólag a jelen felhasználási feltételekben foglalt esetekben és a Felhasználó előzetes és önkéntes kifejezett hozzájárulásával kérünk el, amely hozzájárulása megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat ideiglenes kezeléséhez.
12.5.6 A Szolgáltató, mint adatkezelő weboldalán, facebook alkalmazásain elhelyezett űrlapok útján és regisztrációkkor bekért és kezelt adatok adatkezelései a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapulnak jelen felhasználási és adatvédelmi tájékoztató ismeretében.
12.5.7 A Felhasználók személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel, azt harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken és a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk.
12.5.8 A Felhasználótól a fizikai eléréséhez szükséges adatot (pl. postázási cím) csak a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.
12.5.9 Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
12.5.10 Az adatkezelés időtartama a regisztrációt követően mindaddig tart, amíg a regisztrált fehasználó nem kéri regisztrációja törlését.
12.5.11 A Felhasználó kérheti adatai törlését, amelyet elérhetőségeink bármelyikén igényelhet.
12.5.12 A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
12.5.13 A Szolgáltató az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
12.6 A weboldal, facebook oldal és alkalmazás látogatóinak statisztikai adatai

12.6.1 Az adatkezelés célja: a weboldal, facebook oldal és alkalmazás látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztikai célokból rögzít a látogatói adatokat, mint például az oldalon böngészők IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az adatokat kizárólak összesítve és feldogozott formában kezeljük a felhasználókhoz nem kapcsolható módon!
12.6.2 Amennyiben a weboldal vagy facebook oldal látogatója nem szeretné, hogy ilyen jellegű adatait kezeljük, akkor ne látogassa oldalainkat és ne vegye igénybe szolgáltatásainkat.
12.6.3 A gasztrostudio.hu és a facebook.com/Gasztrostudio használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek statisztikai programok által. A naplókat a Szolgáltató csak összesítve és statisztikai célokra használja fel, és csak a Szolgáltató érheti el ezeket az adatokat.
12.6.4 Weboldalunkon és facebook oldalunk és alkalmazásaink használatakor nem csak a Szolgáltatóhoz kerülhetnek át a statisztika jellegű böngészéssel kapcsolatos adatai és szokásai. Oldalainkon külső cégek (Google Analytics, Facebook, Etarget, Google AdWords) kódjai is megtalálhatók, amelyek szintén gyűjthetnek statisztikai jellegű adatokat az oldalt meglátogatókról.
Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) tartalmat biztosíthassanak. Ezek az Ön gépére az oldal megjelenítésekor lementett cookiekkal történik. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről, hogy a cégek ne használhassák fel az információkat, kérjük, kattintson az alábbi linkekre.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők alábbi címeken tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
GoogleAnalytics és AdWords: https://www.google.com/policies/privacy/ads/
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Etarget: https://www.etarget.hu/privacy.php

12.6.5 Cookiek
A weboldalunk nem kezel cookiekat, de a 12.6.4 pontban leírt külső szolgáltatók használhatnak, amelyekért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
A Cookie egy kis adatcsomag, amely elhelyezésre kerül a weboldalt meglátogató számítógépén előre meghatározott ideig és a későbbi látogatásai során ezzel azonosítja őt.
A cookeik nem tartalmaznak személyes adatokat, azok kizárólag a számítógép azonosítására alkalmasak. A felhasználó saját webböngészőjében letilthatja vagy törölheti a cookiekat.


12.6.6 A szolgáltatásaink része nyilvános kommunikációs felületek is, mint például a facebook oldalunk vagy a weboldalunk tartalmainál elhelyezett hozzászólási lehetőségek.
Minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe ezeket a felületeket. A felhasználók által közzétett hozzászólások, képek és egyéb tartalmak szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani és ezekért a felhasználásokért a Felhasználó nem kérhet sem anyagi sem más vagyoni vagy nem vagyoni díjat.
A hozzászólások, képek és egyéb a nyilvános kommunikációs felületeken elhelyezett felhasználói tartalmak harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.
12.6.7 Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a Szolgáltató nem kezel, mivel erre a facebook által biztosított megoldásokat használja.
12.6.8 A Szolgáltató nyilvános kommunikációs felületein és minden Szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, ajánlanak, vagy azokra utalnak.
12.6.9 A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. A Szolgáltató adatkezelő nyilvántartási azonosítószáma még nem érkezett meg a hivataltól!


XIII: A Szerződés megszűnése

13.1 A Felhasználó a a facebook alkalmazáson keresztül profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a Felhasználó megadott e-mail címére a törlést megerősítő linket tartalmazó e-mail érkezik. A törlést biztosító link az elküldésétől számított 48 órán belüli használható fel a regisztráció törlésére, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik a Felhasználó és Szolgáltató között.
A linkre kattintás hiányában, illetve 48 óra elteltét követően a regisztráció fennmarad. A regisztráció törlése a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben is kezdeményezhető.

13.2 Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a Felhasználót, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik a felek között.

13.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés a törölt tartalmi elemre vonatkozóan vagy a teljes Szolgáltatásra vonatkozóan automatikusan megszűnik.

13.4 A Szerződés megszűnése a Felhasználó és a Szolgáltató között nem érinti a Szerződés ideje alatt a Felhasználó által a Szolgáltatás keretében Feltöltött tartalmakra és ezekkel kapcsolatban a Szolgáltató részére átruházott jogokra. A Szolgáltató a Felhasználóval megszűnt Szerződés után is kezelheti a Felhasználó által Feltöltött tartalmat.


XIV. Egyéb záró rendelkezések
14.1  A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a jelen felhasználási és adatvédelmi feltételeket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni.
14.2    A jelen feltételek elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a Szolgáltató elektronikusan iktatja oly módon, hogy ezen az oldalon (https://www.gasztrostudio.hu/impresszum/joginyilatkozat.php) folyamatosan elérhető az aktuális változat.
A Szolgáltató által küldött e-mailek minden esetben megérkezettnek és átvettnek minősülnek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó azok tartalmát megismerte-e.
14.3 A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy azt írásban bármikor hajlandó megerősíteni.
14.4 A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.


1. számú melléklet

Tartalmi szabályzat a Felhasználók által Megosztott tartalmakra

I. Általános szabályok

(1) Szolgáltató a Felhasználók által Megosztott tartalmakat csak addig tárolja, amíg a Felhasználó profilja él, annak törlését a Felhasználó nem kezdeményezi vagy a Szolgáltató nem törli A Szerződés megszegése miatt. Amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról!

(2) A Felhasználók által Megosztani szándékozott tartalmak a nevük és profilképükkel együtt jelenik meg a nyilvánosság számára. A Felhasználó döntheti el, hogy Könyvjelzőzött tartalmait a Megosztja-e a nyilvánossággal.

(3) A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat Megosztott tartalmakra valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

(4) Tilos a Szolgáltatás keretében

(a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

(b) a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

(c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a többi Felhasználót buzdítani;

(d) személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

(e) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

(f) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);

(g) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

(h) a Szolgáltató döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni;

(i) szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)

(j) szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;

(k) más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;

(l) vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;

(m)bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;

(n) a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;

(o) a Szolgáltatás profiljába nem tartozó reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni.

(p) eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, illetve álláshirdetést közzé tenni;

(q) politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;

(r) olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

II. Moderálási alapelvek

A Szolgáltató, amennyiben felhívják erre a figyelmét, moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet Magyarország jogszabályainak a megsértése.

A moderátorok bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetik.

A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják, vagy regisztrációját törölhetik.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére.

A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.

A moderátorok által alkalmazott következmények:

  • törlés (pl. az alapelveket sértő hozzászólások, megosztások törlésre kerülnek);

  • hozzászóló letiltása;

  • IP letiltása;

  • felhasználó törléseAdd a Startlaphoz


Hirdetések 
 
Honlapkészítés


Copyright Varga Media és Marketing Iroda 2003-2012